Home » In Iraqi Kurdish city, women gain power without parity